Güncellendi

Yeni çıkan 6736 sayılı kanuna yönelik açıklamalar


Değerli Mükelleflerimiz,

      19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanununa yönelik açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

      Ticari işletmenize ait yapılandırma kapsamına girebilecek işlemlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılacak olup, kendi şahsınıza veya yakınlarınıza ait faydalanabileceğiniz yapılandırma kanunu kapsamına giren herhangi bir borcunuz olup olmadığını(trafik cezası, birikmiş bağkur-ssk borçları, belediyeye ödenmesi gereken vergiler vb.) e-devlet şifresi ile e-devlet kapısı sitesinden sorgulayarak ilgili kanundan faydalanabilirsiniz.

 

SORU 1:YENİDEN YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEME AİT BORÇLARI KAPSIYOR?

.   30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

.   2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) 

SORU 2: VERGİ VE SGK BORÇLARI HARİCİNDE HANGİ BORÇ VE CEZALAR BU KANUN KAPSAMINA DAHİLDİR?

.    Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları bu kanun kapsamına dahildir. 

SORU 3:GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİSİ VE İDARİ PARA CEZALARI BU KANUN KAPSAMINA DAHİL Mİ?

.   30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları bu kanun kapsamındadır. 

SORU 4:DAMGA VERGİSİ VE ÖZEL İŞLEM VERGİSİ BU KANUN KAPSAMINA GİRİYOR MU?

.   2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları kanun kapsamındadır. 

SORU 5:BELEDİYELERE AİT HANGİ BORÇ VE CEZALAR BU KANUN KAPSAMINA GİRİYOR?

.   İdari para cezaları,30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

.   Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

.   30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

.   30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları.

 

SORU 6:KESİNLEŞMİŞ HANGİ ALACAKLAR BU KANUN KAPSAMINA DAHİLDİR? 

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil);

.   Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler ile bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

.   Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları

Bu kanun kapsamına dahildir. 

SORU 7:DAVA SAFHASINDA BULUNAN VEYA HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ ALACAKLAR BU KANUN KAPSAMINA DAHİL Mİ?

.   Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar bu kanun kapsamına dahildir. 

SORU 8:VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLER BU KANUNDAN YARARLANABİLİR Mİ?

.   2016 Haziran dönemi öncesine ait olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri devam eden mükellefler bu kanundan yararlanabilir. 

 SORU 9:UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNAN MÜKELLEFLER BU KANUNDAN YARARLANABİLİR Mİ?

·   Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için bu kanun hükmünden yararlanılabilir. 

SORU 10:MATRAH VE KDV ARTTIRIMI HANGİ YILLAR İÇİN YAPILABİLİR?

·   Matrah(Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi türünden) ve KDV türünden vergi artırımı 2011,2012,2013,2014 ve 2015 yılları için yapılabilir. 

SORU 11:GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TÜRÜNDEN MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAK?

·   Mükellefler, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını,

2011 takvim yılı için %35,

2012 takvim yılı için %30,

2013 takvim yılı için %25,

2014 takvim yılı için %20,

2015 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırmak zorundalar. 

SORU 12:GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ARTIRIMDA BULUNMAK İSTEDİKLERİ YILDA VERGİ MATRAHI BEYAN ETMEMİŞLERSE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILMALI?

.   Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, artırılacak matrahlar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için;

2011 takvim yılı için 9.500 Türk lirasından,

2012 takvim yılı için 9.890 Türk lirasından,

2013 takvim yılı için 10.490 Türk lirasından,

2014 takvim yılı için 11.160 Türk lirasından,

2015 takvim yılı için 12.650 Türk lirasından

az olmamak şartıyla artırımda bulunabilirler. 

 SORU 13:BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK KİŞİLER İLE SERBEST MESLEK ERBAPLARI ARTIRIMDA BULUNMAK İSTEDİKLERİ YILDA VERGİ MATRAHI BEYAN ETMEMİŞLERSE MATRAH ARTIRIMI NASIL  YAPILMALI ?

·   Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, artırılacak matrahlar

2011 takvim yılı için 14.000 Türk lirasından,

2012 takvim yılı için 14.820 Türk lirasından,

2013 takvim yılı için 15.740 Türk lirasından,

2014 takvim yılı için 16.740 Türk lirasından,

2015 takvim yılı için 18.970 Türk lirasından

az olmamak şartıyla artırımda bulunabilirler.

 

SORU 14:KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ARTIRIMDA BULUNMAK İSTEDİKLERİ YILDA VERGİ MATRAHI BEYAN ETMEMİŞLERSE MATRAH ARTIRIMI NASIL  YAPILMALI?

·    Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, artıracak matrahlar;

2011 takvim yılı için 28.000 Türk lirasından,

2012 takvim yılı için 29.650 Türk lirasından,

2013 takvim yılı için 31.490 Türk lirasından,

2014 takvim yılı için 33.470 Türk lirasından,

2015 takvim yılı için 37.940 Türk lirasından az olamaz.

 

SORU 15:KDV TÜRÜNDEN VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAK?

.   Mükellefler, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için %2,5, 2014 yılı için %2 ve 2015 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere KDV türünden vergi artımı yapacaklar.

 

SORU 16: MATRAH VE KDV ARTIRIMI KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKEN BAŞKA NELER VAR?

·   Matrah ve KDV artırımı, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılmalı.(En geç Ekim ayının sonuna kadar artırımlar yapılmalı)

·   Artırımda bulunulan yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz.

·   Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

·   Artırımda bulunulan vergi türü için ilgili yıllarda vergi incelemesinin yapılmaması bu dönemlere ait defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü kaldırmaz.

·   Vergi idaresinin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.

·   Gelir vergisi, Kurumlar vergisi veya KDV türünden yapılacak artırımlarda damga vergisi alınmayacak.

·   213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah ve vergi artırımından yararlanamazlar.

 

SORU 17:İŞLETMEDE OLDUĞU HALDE KAYITLARDA OLMAYAN EMTİA VE DEMİRBAŞLAR NASIL KAYIT ALTINA ALINACAK?

·   Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

SORU 18:KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİALAR İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

·   Mükellefler, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. 

SORU 19:ECZANELER KAYITLARINDA OLDUĞU HALDE FİİLEN BULUNMAYAN İLAÇLAR İÇİN NE YAPABİLİR?

·   Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. 

SORU 20:KASA HESABI İLE ORTAKLAR CARİ HESABININ DÜZELTİLMESİNDE ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ ORANI NEDİR?

·   Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve beyanname verme süresi içinde ödenmelidir.

SORU 21:YURT DIŞINDA BULUNAN PARA,ALTIN,DÖVİZ EN SON HANGİ TARİHE KADAR TÜRKİYE’YE GETİRİLMELİ?

·   Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklar üzerinden her hangi bir vergi ödemden serbestçe tasarruf edebilirler. 

SORU 22: SGK VE BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI İLE SGDP BORÇLARI HANGİ DÖNEM İTİBARİYLE BU KANUN KAPSAMINA DAHİLDİR?

·   2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde henüz ödenmemiş olan SGK primleri, Bağ-Kur primleri ile, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek prim borçları bu kanun kapsamına dahildir. 

SORU 23:BU KANUNA GÖRE YAPILANDIRILAN BORÇLARI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ?

·   Bu kanuna göre borçlanılan tutarları taksitle ödemek isteyenler , borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır.

Taksitlendirme süresine göre faiz oranları şöyle olacaktır;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

SORU 24: TİCARET ODASI BORÇLARI İLE DİĞER ODA AİDAT VE BORÇLARI BU KANUN KAPSAMINA GİRER Mİ?

·   30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları bu kanun kapsamına girer.

 

SORU 25: SMMM VE YMM’LERİN ODA AİDAT BORÇLARI BU KANUN KAPSAMINA GİRER Mİ?

·   30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları bu kanun kapsamına girer.

İleitşim Formu