Güncellendi

Serbest meslek mensuplarında ʺçocuklarına ait özel okul faturaları , servis gider faturalarıʺ k.d.v.ʹ si indirim konusu yapılabilirmi, gidere yazılabilirmi?


Bahsettiğiniz işlemleri yapamayız. Giderleştirilemez ,KDV indirilemez.Ancak Gelir vergisi mükellefleri Yıllık Beyannamelerinden GVK 89/2. maddedeki koşullara göre eğitim giderlerinin maddede belirtilen oranda indirebilirler. 89/2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması , Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
Bilgilerinize rica olunur. 

İleitşim Formu