Güncellendi

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU


Değerli Okurlarımız,
         Limited Şirket'ler asgari 10.000,00-TL sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.Unvanlarının Türkçe olarak tespit edilmesi , Limited Şirket ibaresinin ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL veya bunun katları olması zorunludur.
         Limited Şirket kurulurken aşağıdaki evrakların hazır olası gerekir;
1- Şirketin Unvanın ve Şirketin Kuruluş Sermayesinin belirlenmesi gerekir;
2- İşyeri kira ise kira kontratı düzenlenmeli,kira değil ise tapu fotokopisi;
3-Kurucu ortakların Nufus Cüzdan Sureti iki adet noter tasdikli;
4- Kurucu ortaklara ait iki adet yerleşke belgesi(ikametgah belgesi);
5- Kurucu ortaklara ait beşer adet fotoğraf;
6- Kurucu ortaklar tarafından Mali Müşavire verilecek Şirket kuruluş vekaleti;
7-Şirket Unvanı adı altında kurucu ortaklar tarafından veya şirket müdürü kim olacak ise düzenlenmiş noter tasdikli imza beyanı;

       İlk önce yapılacak işlem,Ticaret Unvanının sorgulanması. Unvanın başındaki ilk iki kelime kök kelimedir,sorgulama yapılırken önemli olan kök kelimede benzerlik olmamasıdır.Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı,Odalar Ve Borsalar Birliği web sitelerinden sorgulama yapılabilir.
Mersis sistemi üzerinden, Potansiyel Vergi Numarası oluşturulup (Potansiyel Vergi Numarası kuruluş işlemi tamamlandıktan sonra şirketin Vergi Numarasıdır) Vergi Dairesi belirlenir. Ana sözleşme hazırlandıktan sonra Mersis sistemi üzerinden Noterin onayına gönderilir.Kurucu Ortaklar Notere giderek Ana Sözleşmeyi tasdik işlemini tamamlarlar. Ana Sözleşmeden en az iki suret Noter tasdikli olası gerekir.

        Ticaret Odası Başvurusu için gereken belgeler: (Aşağıdaki belgeler rutin kurulan bir Limited şirkete göre yazıya alınmıştır,Yabancı ortak olması,Tüzel kişilik ortağı olması,Şirket müdürünün dışarıdan atanması ve saire gibi durumlarda başvuru evraklarında ilave olacaktır.)
1- Şirket Kuruluş Dilekçesi;
2- Kuruluş Bildirim Formu;
3- Noter Onaylı Ana Sözleşme;
4- Müdürlerin Şirket unvanı adı altında imza beyanı;
5- Kuruculara ait birer adet resim ;
6- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı ;
7- Oda kayıt beyannamesi
8- Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankasına ödendiğine dair banka dekontu;
9-Sermayenin 1/4'ünün tescilden önce ödendiğine dair banka dekontu ve banka mektubu;
10-Şirket Unvanı adı altında yapılmış Mali Müşavir sözleşmesi.
        Yukarıdaki belgeler ile Ticaret Odası birimlerine başvurulur ve 24 saat içinde evraklarda eksik olmaması durumunda veya Ana Sözleşmede hata olmaması durumunda Şirketin Tescil İşlemi tamamlanmış olur.
       Ticaret Odası tarafından tescil işlemi tamamlandıktan sonra Vergi Dairesi sistemine otomatik olarak Şirketin tescil olduğu bilgisi gitmekte olup Vergi levhasını kolaylıkla daireye giderek alabiliriz. Ve bundan sonra Vergi dairesi açılış işlemlerini başlatmamız gerekir.

Vergi dairesine şirket açılışı için başvururken aşağıdaki evrakların hazır olması gerekir.
1- İşe Başlama Formu mutlaka İşveren tarafından imzalanmalı, 
2- Şirket Sicil Tasdiknamesi ile İmza Sürküleri çıkarılmalı;
2- Şirket Unvanı adı altında Mali Müşavir Vekaleti;
3- Mali Müşavir Sözleşme aslı;
4- Kira kontratı Aslı veya Tapu;
5- Ortaklara ait Noter Onaylı Nufus Cüzdan sureti bir adet;
6- Kurucu ortaklara ait bir adet yerleşke belgesi(ikametgah belgesi);
6- E-Tebligat başvuru formu işveren tarafından imzalanmalı;
7- İnternet Vergi Dairesi Şifre Başvuru formu işveren tarafından imzalanmalı.
Bu belgeler ile başvurarak Vergi Dairesi açılış işlemi yapılır.

       Kurmuş olduğumuz şirketin Defter Tasdiklerini V.U.K.Madde 221 Göre ;Yeni İşe Başlayanlar "İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE" şeklinde yer alsa da, Defter tasdik işlemi Ticaret Odasında tescil işlemi tamamlandıktan sonra, Sicil Tasdiknamesi alınarak Defterler ile beraber Notere ibraz edilmek sureti ile gerçekleşir.

Limited Şirketler Aşağıdaki Defterleri Tasdik ettirmek zorundadır:
1- Yevmiye Defteri;
2- Defter-İ Kebir;
3- Envanter Defteri;
4- Müdürler Kurulu Karar Defteri;
5- Pay Defteri;
6- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

İş yeri SGK Açılışı yapılabilmesi için;
Şirket tescil olduktan sonra ;İşyeri Tescil Uygulaması Wep sitesi üzerinden İş yeri tescil işlemini gerçekleştirebiliriz.Oluşacak referans numarası ve aşağıdaki belgeler ile yedi gün içinde bağlı olduğumuz SGK birimine başvurmamız gerekir.
SGK Başvurusu için gerekli belgeler;
1- İş yeri açılış bildirim formu işveren tarafından imzalanmalı;
2- Şirket Sicil Tasdiknamesi ile İmza Surkuleri çıkarılmalı;
2- Şirket Unvanı adı altında Mali Müşavir Vekaleti
3- Ortaklara ait Noter Onaylı Nufus Cuzdan sureti bir adet;
4- Kurucu ortaklara ait bir adet yerleşke belgesi(ikametgah belgesi); 
5- SGK İş yeri Şifre Başvuru formu işveren tarafından imzalanmalı.

Bu belgeler ile başvurarak SGK Tescil işlemi tamamlanmış olur.

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

 

İleitşim Formu