Güncellendi

Yeni Şirket Kuruluşlarında Dikkat Edilecek Nokta


Değerli Okurlarımız,

" Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliği "

Bu Tebliğin ile, kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmeleri ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanacak ve imza beyannameleri de ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenecektir.
Şirket sözleşmesi yine MERSİS’te hazırlanacaktır. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için Noter yerine şirketin kurulacağı yer sicil müdürlüğünde hazır bulunacak, kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanacaktır. 
Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, geçerli kimlik belgelerini de ibraz edecektir. Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilecektir. Kurucu adına imza atacak kişinin vasi veya kayyım olması halinde konuya ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı suretinin ibrazı gerekecektir.

06.12.2016 Tarih ve 29910 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu