Güncellendi

Limited Şirketlerde İflas


Değerli okurlarımız,

         Limited Şirketlerin iflasına karar verilebilmesi için,Mevcut alacaklarının borçlarını karşılayamayacak durumda olması ,yani Aktif kaynaklarının Pasif kaynaklarını karşılayamaz durumda olması gerekir.

         Aşağıdaki örnek Özet Bilançoda daha net olarak görüldüğü gibi, şirketin Öz Kaynakları eksiye düşmüştür yani bizim örneğimizde (-) 1.814.060,80-TL Öz Kaynaklar ekside dir.

 

 

XX LL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİLANÇO ÖZETİ 01/01/2015-15/04/2015

AKTİF                                                                                                                  PASİF

Dönen Var.2.347.343,24                                         Borçlar             4.169.970,00

                                                                                                 Kısa Vadeli 1.331.223,56 
                                                                                                 Uzun Vadeli 2.838.746,44

Duran Var.                                                               Öz Kaynaklar  1.814.060,80

Aktif Tp. 2.355.909,20-TL                                              Pasif Tp. 2.355.909,20-TL

 

Bilanço özeti açıklamaları; 
1- AKTİF tarafında yer alan Dönen Varlıklar her ne kadar aktifte görülse de aşağıdaki kalemler haczedilmiştir. 
a- 136.05.001HS. Haciz Edilen Demirbaşlar 577.214,08 
b- 157.01.009HS. Diğer Stoklar Haciz tu. 1.141.592,25

2- AKTİF tarafında yer alan Dönen Varlıkların diğer kalemleri aşağıdaki gibidir. 
100.01.001 Kasa Hesabı TL HS. 1.447,28 
102.02.001 Banka Döviz Hesabı 648,15 
121.01.001 Alacak Senetleri HS. 70.870,20 
190.01.001 Devreden K.D.V. HS. 361.377,53 
191.01.018 İndirilecek K.D.V. HS. 112,50 
128.01.001 Şüpheli Ticari Alacaklar 194.081,25

3- PASİF tarafında yer alan Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar 300 ve 400 kalemlerde Mizanda net olarak görülmektedir.

Şirketlerin Öz Kaynakları tamamen terse düştüğünde, borçlarının ödeyemez duruma geldiğinde, şirket aciz halinde ise(Örneğimizde olduğu gibi Öz Kaynaklar eksi (-) 1.814.060,80-TL ise ) İcra İflas Kanunun Madde 178 göre ve Türk Ticaret Kanunu 376 ve 633 maddesi hükümlerine göre şirketin iflasına karar verilmesi (iflasın açılması) ile ilgili olarak;

İlk önce yapılacak işlem Şirket Yönetimi toplanır ve Ortaklar Kurulu Kararı alınır. Kararda, özellikle Şirketin mevcut alacakları,borçlarını karşılayamayacak duruma geldiğini ,iflas için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir şeklinde karar alınmalı.

Ortaklar Kurulu Kararı alındıktan sonra Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak şirketin iflasına karar verilmesi talebinde bulunulur.Burada önemli olan Mali Müşavirin Şirket Avukatına,İflas Karar Tarihi itibariyle Şirketin ayrıntılı Bilanço Ve Detay Mizanı Net olarak vermesidir ,çünkü bundan sonra üzerinde her hangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.

Mahkeme Şirketin ticari defter ve kayıtları üzerinde,borca batık olup olmadığını ,doğrudan iflas koşullarının sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi bakımından bilirkişi incelemesi yapılmasını talep eder.Bilirkişi raporu şirketin borca batık olduğu,dolayısıyla şirketin doğrudan iflas koşullarının oluştuğunu kanaatine varılmıştır şeklinde raporunu sayın mahkemeye sunması halinde,İcra İflas Kanunu Madde 179 göre doğrudan iflasına ,durumun iflas müdürlüğüne bildirilmesine yönünde karar verir sayın mahkeme.

Artık dosya İFLAS DAİRESİNE devir olmuştur.İflas Dairesi tarafından da bilirkişi incelemesi talep edilecektir.Gelen Bilirkişi Raporunda,Müflis Şirketin İcra ve İflas Kanunun 310 ve 311. Maddelerinde belirtilen hileli iflas durumunun mevcut olmadığı kanısı ile gelirse BİLANÇO AKTİFİNDE YER ALAN KASA MEVCUDUNUN İflas Dairesine ödenmesini, Varlıklar ile ilgi belge , bilgi sunulması İflas Dairesine yazılı açıklamada bulunulması gerekir.

İflas Dairesinden Sorguya Davet Muhtırası geldikten sonra 7 gün içinde ,müflis/şirketin iflas tarihi itibariyle geriye doğru 3 yıllık Ticari Defterleri, iflas tarihi itibarı ile son yılın MİZAN'I (iflas tarihi 13/04/2015 ise bu tarih itibarı ile olacak mizan) ile beraber Şirket Yöneticisi,Mali Müşaviri ve Şirket Avukatı iflas dairesinde sorgulamaya hazır olur.İflas dairesi gerekli sorgulamayı yapar ve bundan sonra tüm yetki İflas Dairesine geçer.

Bundan böyle Şirketin Mali Müşavirin müflis şirketin beyannamelerini onaylama yetkisi kaldırılmış olup , bu yetki İcra İflas Kanun, KDV Kanunu, Vergi Usul Kanun'da iflas eden şirketin beyannamelerinin verilmesine devam edilmesi için beyannameyi verecek Mali Müşaviri belirler.

Geriye doğru süresi içinde verilmeyen beyannameler var ise TTK.534 VE KDV,VUK.'nun vergi ile ilgili şirket ortaklarının temsil ve sorumluğu devam eder.

Müflis şirket mükellefiyeti süresince bastırmış olduğu belgeleri (irsaliye , fatura vs. ) en son kullanılan ve kullanılmayan belgeleri bağlı oluğu Vergi Dairesine ibraz etmesi gerekir.İbraz edilmediği takdirde Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.

İflas eden müflis şirketin, mevcut kayıtlarında düzenlenen en son bilançoya göre tüm kalemler ile ilgili açıklama ve varsa nakit kasa veya banka bakiyelerinin teslimatını iflas dairesine yapması gerekir.Ve bundan sonra süreç müflis şirketten alacaklıların öncelikli listesine göre iflas dairesi tarafından yönetilir.

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu