Güncellendi

LİMİTED ŞİRKETLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ


28/04/2017

Değerli Okurlarımız,

 Limited Şirketler en çok kurulan şirket türlerinden biridir.Genel bilgi paylaşımında bulunacak olursak;

        Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

       Limited şirketlerin faaliyet gösteremeyeceği alanlar,   Bankacılık ve sigortacılık,  Factoring,  Menkul değerlerle ilgili aracılık faaliyetleri, Varlık yönetimi,  Finansal kiralama,  Bireysel emeklilik, tasarruf ve yatırım. (bu faaliyetlerde bulunabilmek  için Anonim Şirket olmak gerek).

 

        Limited şirketlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 Sermaye şirketidir, En az 10.000 TL sermaye ile kurulabilir, Kişisel emek ve ticari itibar ortaklar tarafından sermaye olarak getirilemez,  Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de ortak olabilir, Ticaret unvanı işletme konusu ve Limited şirket olduğunu gösteren ibarelerden oluşur, Ortakların sorumlulukları sermaye payları ile sınırlıdır, Ortakların sermaye payları en az 25 TL ve katları olmak zorundadır, Şirket kurumlar vergisi mükellefidir, Ortaklar genel kurulu ve müdürler şirketin kanunen zorunlu organlarıdır, Bağımsız denetime tabidirler.

 

     Limited şirketlerin Anonim Şirketlerden farkları;

1-Ortak sayısı elli ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle halka açılamazlar.

2- Anonim şirketlerde sermaye payı hisse senedi ile temsil edilirken Limited şirketlerde hisse senedi olmadığından ortaklık payı vardır.

3- Uzun vadeli borçlanmak amacıyla tahvil çıkaramazlar.

4- Ortaklık paylarının devri anonim şirketlere göre daha zordur.

5- Şirket ortaklar tarafından yönetilebileceği gibi dışarıdan müdür de atanabilir.

6- Şirket ortaklarının tümünün şirketi temsil etme hak ve yetkileri vardır.

7- Limited şirketlerin faaliyet alanları anonim şirkete nazaran kısıtlanmıştır.

 

     Limited şirketlerde KAR DAĞITIMI nasıl yapılır;
 Limited şirketlerde kâr dağıtımı TTK, ana sözleşme ve ortaklar genel kurulu kararlarına göre yapılır. Dağıtılacak temettüler aşağıdaki sistematiğe göre belirlenir;

1- İlgili dönemin kurumlar vergisi tutarı hesaplanır,

2- Ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşıncaya kadar, dönem kârının % 5’i I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılır,

3- Ödenmiş sermayenin % 5’i kadar ortaklara I. Temettü ayrılır,

4-Kurumlar vergisi, I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve ortaklara I. Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın % 10’ kadar II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılır,

5- Kalan tutardan varsa, ana sözleşme hükümlerince statü yedeği ve / veya ortaklar genel kurulu tarafından alınan bir kararla olağanüstü yedek ayrılır.

6- Yukarıdaki tüm aşamalardan sonra şirket eğer isterse kalan kârın tamamını ortaklara II. Temettü olarak dağıtabileceği gibi isterse bir kısmını ileriki dönemlerde kullanmak amacıyla şirkette geçmiş yıllar kârları olarak tutup kalan kısmını II. Temettü olarak dağıtabilir.

 

       Limited şirketlerde ZARAR DURUMU TASFİYESİ;
Limited şirketlerde faaliyet sonucunda ortaya çıkan zararın şahıs şirketlerinde olduğu gibi ortaklar tarafından karşılanması istenemez.Geçmiş dönemlerde elde edilen kârlardan yedek ayrılmasının altında yatan sebep budur. Limited şirketler faaliyet dönemini zararla kapattıkları takdirde bu zararı aşağıdaki şekillerde tasfiye edebilirler;

1-İzleyen dönemlerde kâr elde edilmesi durumunda önceki dönemlerden devreden zarar bu kârdan mahsup edilebilir.

2- Şirketin ayırmış olduğu yedekler varsa, dönem zararı bu yedeklerden karşılanabilir.

 

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

 

İleitşim Formu