Güncellendi

2017 Yılı Defter Tasdikleri Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında


Değerli Okurlarımız,

 

1-1-) Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları;

 

Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca fiziki ortamda tutulan;

• Yevmiye defteri,
• Defteri kebir,
• Envanter defteri,
• Pay defteri,
• Yönetim kurulu karar defteri,
• Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin

açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır.

Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) notere yaptırılacaktır.

Ayrıca pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), 
Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nda kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile sınırlandırılmış olup, envanter defteri için bu şekilde bir zorunluluk yer almamaktadır.

Elektronik ortamda tutulan defterler açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacaktır.

A-) Defterlerin açılış ve kapanış onayları aşağıda ayrıca yer verilmiştir.

Açılış Onayı Yapılacak Defterler;

a- Yevmiye defter

b-Defteri kebir

c-Envanter defter

d-Pay defter

e-Yönetim kurulu karar defter

f-Genel kurul toplantı ve müzakere defter

Kapanış Onayı Yapılacak Defterler;

a- Yevmiye Defteri

b-Yönetim Kurulu Karar Defteri

BB-) DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAY ZAMANI;

• Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce,

• İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır.

• Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.

• Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir.

C-) KAPANIŞ ONAYI VE ŞEKLİ;

Kapanış onayları sadece Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar defterine yapılır;

1-Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar),
2- Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.

D-) Açılış onaylarının her hesap dönemi içinde yapılması zorunlu olan deflerler ;
1- Yevmiye defter 
2- Defteri kebir 
3- Envanter defter 
4- Yönetim kurulu karar defter

E-) Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler;
1-) Pay defter 
2-) Genel kurul toplantı ve müzakere defter

2-1-)Noterlerce Ticaret Sicili Tasdiknamesinin İstenmesi;

Tebliğin Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. 
Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir. 
Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır.

 

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu