Güncellendi

01/01/2017 Tarihinden İtibaren İhracat Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenmesi Hakkında


Değerli Okurlarımız,

1-) İhracatta E-Fatura Süreci Aşağıdaki Aşamaları İzleyecektir.

• İhracatçı 01.01.2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleyecektir.

• İhracat faturası, Gümrük Beyannamesi ekinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (GTB) ulaşacaktır.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ulaşan fatura için, G.T. Bakanlığı 23 haneli bir referans numarası üretecektir.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığının verdiği 23 haneli referans numarası ve belge tarihi, gümrük beyannamesinin 44 no ’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarına yükümlü gümrük müşaviri tarafından beyan edilecektir.

• e-Fatura, elektronik belge olarak merkez tarafından saklanacaktır. Merkez; fatura bilgilerini, veri standartlarına, formatına uygun biçimde aktarılmasını ve muhatabı tarafından alınmasına ilişkin belirlenen usul ve esasları uygulayacak ve denetleyecektir.

• e-Fatura Entegratörleri tarafından, ihracat faturasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) tarafından gönderilen uygulama yanıtları dönüş süresine bakılmaksızın kabul edilecektir.

• Alıcı (ithalatçı) firma, ihracat için düzenlenen, e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı (ihracatçı) firmadan talep edebilecektir.

2-) Fatura Kullanacak İhracatçı Mükellefler Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edecektir.

a) Entegratörler tarafından, ihracat faturasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) tarafından gönderilen uygulama yanıtları dönüş süresine bakılmaksızın kabul edilecektir.

b) Bir eşya (ürün) tek fatura ile iki aşamada yurt dışı edilecek olması halinde, bu işleme e-Fatura ile ihracat da yer verilemeyecektir. Bu konuda e-fatura ile ihracat yapacak olan ihracatçı firmalar bir e-Faturayı sadece bir Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) için düzenleyebilecektir. e-Fatura, verilen referans numarası içeren GÇB ile eşleşecektir.

ÖRNEK; İhracatla ilgili bir e-Fatura ile 500 adet mal ihraç edilecektir. Fakat malların 300 adedi 10.12.2016 tarihinde, 200 adedi ise 15.12.2016 tarihinde GÇB ile yurt dışı edilecektir. e-Fatura ile ihracat da her iki tarihte de ayrı fatura düzenlenmesi zorunludur.

c) e-Fatura; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) sistemine düştükten sonra faturada yer alan ürünlerin ve ürün kalemlerinin Gümrük Çıkış Beyannamesine konu işlemle uyumlu olmaması durumunda, GTB tarafından kabul edilmeyecektir. Bu durumunda; GTB tarafından Red Uygulama Yanıtı dönülecektir. Bu yanıt üzerine mükellef yeni bir e-fatura düzenleyecektir. Yeni düzenlediği e-faturayı tekrar göndermek zorundadır.

d) e-Faturadaki ürün (eşya) sayısı ile GÇB deki eşya sayısı GTB tarafından eşleştirilir. Şayet; GÇB’deki ürün sayısı fazla olması halinde, fazla olan eşya sayısı için yeni bir e-Fatura düzenlenmesi gerekir.

ÖRNEK; İhracatla ilgili bir e-fatura ile 500 adet mal ihraç edilecektir. Fakat GÇB’de ürün sayısı 550 adettir. İhracatçı 50 adet eşya için yeni bir e-Fatura düzenlenmesi zorunludur.

Bu uygulamalar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işletmelerin ihracat birimlerini, muhasebe programları kullanan muhasebe birimlerini, program satıcı işletmelerini ve entegratör kurumların her birini önemli sorumluluk kapsamına almaktadır.

Bu kapsamda ihracat yapacak işletmelerin; 
- Program çözüm ortaklarının ve bayilerinin bu konudaki bilgi birikimlerini ve uygulama etkinliklerini iyi analiz etmeleri, 
- İhracat işlemlerinden önce gümrük müşavirleri ile belge incelemesi yapmaları,
- Ürünün fatura, gümrük beyannamesi içeriklerini detaylı olarak inceledikten sonra e-Fatura işlemlerine başlaması, yararlı olacaktır.

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu